شرح وظایف کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان
 
۱- بررسی و پیش‌بینی زمینه‌های وقوع تحرکات و بحران‌های سیاسی ، امنیتی و صنفی - رفاهی دانشجویی و ارائه راه‌کارهای پیشگیرانه به شورای تامین استان و نیز دستگاه‌های ذیربط.
۲- ایجاد هماهنگی در میان کلیه نهادها و دستگاه‌های ذیربط درخصوص مسائل و بحران‌های سیاسی، امنیتی و صنفی – رفاهی محیط‌های دانشجویی بر اساس مصوبات شورای تامین استان و وظایف ذاتی دستگاه‌های مربوطه.
۳- اتخاذ تصمیم و اجرای آن در چارچوب مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تامین استان به کمیسیون مذکور تفویض اختیار نموده باشد.

اعضای کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان شامل افراد زیر می باشند:
۱-۱۲- استانداری (معاون سیاسی- رئیس کمیسیون)
۲-۱۲- رئیس یکی از دانشگاه‌های مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر مربوطه
۳-۱۲- رئیس یکی از دانشگاه‌های مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان به انتخاب وزیر مربوطه.
۴-۱۲- رئیس یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
۵-۱۲- دادستان استان (نماینده دادستان)
۶-۱۲- فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان( نماینده فرمانده)
۷-۱۲- اداره کل اطلاعات(معاون)
۸-۱۲- نیروی انتظامی (معاون اطلاعات)
۹-۱۲-یکی از مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان به انتخاب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
تبصره ۱: حسب مورد از فرماندار و رؤسای دیگر مراکز دانشگاهی استان نیز جهت شرکت در جلسه کمیسیون دانشجویی شورای تامین دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲: دبیر کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان مدیرکل سیاسی استانداری مربوطه می‌باشد.
ماده ۱۳: جلسات کمیسیون دانشجویی شورای تامین در استان‌ها بصورت ماهیانه (و حسب مورد به صورت فوق‌العاده و با لحاظ یکی از شرایط ذیل) برگزار می‌شود:
الف- درخواست شورای تامین استان
ب- درخواست یکی از اعضاء کمیسیون دانشجویی شتا
ج- درخواست دبیرخانه کمیسیون دانشجویی شتا
 
دبیرخانه کمیسیون دانشجویی در اداره کل سیاسی استانداری مربوطه مستقر و دارای وظایف ذیل است:
۱-پیگیری امور جاری و نیز برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات کمیسیون و تهیه و ارسال صورت‌جلسه برای اعضاء و دبیرخانه کمیسیون دانشجویی شاک.
۲-پیگیری مسائل سیاسی، امنیتی و مشکلات صنفی- رفاهی مراکز دانشجویی استان و اقدامات مقتضی در راستای مصوبات شورای تامین استان و کمیسیون دانشجویی شورای مذکور.
۳-اخذ و پردازش اطلاعات و اخبار محیط‌های دانشجویی استان و ارائه نتایج به اعضاء کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان و دبیرخانه کمیسیون دانشجویی شاک.
۴-جلسات کمیسیون دانشجویی شورای تامین در هر استان با حضور اکثریت اعضاء رسمیت پیدا نموده و با رأی مثبت اکثریت اعضاء مصوبات آن معتبر خواهد بود.
۵-اعضاء کمیسیون در صورت عدم توانائی جهت شرکت در جلسه کمیسیون می بایست قبلاً مراتب را به اطلاع دبیرخانه کمیسیون برسانند.
۶-کلیه مکاتبات و پیگیری‌های دبیرخانه کمیسیون دانشجویی شتا با ادارات و نهادهای خارج از استان مربوطه می‌بایست از طریق دبیرخانه کمیسیون دانشجویی شاک و یا از طریق شورای تامین استان مربوطه انجام پذیرد.
۷-اعتبارات مورد نیاز کمیسیون دانشجویی شورای تامین هر استان به پیشنهاد رئیس کمیسیون مذکور و تایید رئیس شورای تامین استان مربوطه از محل اعتبارات امنیتی استان تامین می گردد