شرح وظایف کمیسیون کارگری شورای تامین استان
۱- هماهنگ نمودن کلیه ارگان‌های ذیربط و تبیین حدود و وظایف هر یک از آنها در رابطه با مسائل سیاسی و امنیتی مراکز کارگری استان.
۲- تصمیم‌گیری هماهنگ در زمینه‌های سیاسی و امنیتی مسائل کارگری در حدود اختیارات.
۳- بحث و تبادل نظر درمورد مدیران کارخانجات و ارجاع آن به کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور.
۴- مشاوره و راهنمایی مسئولین ذیربط.
۵- ارائه پیشنهاد جهت تصمیم‌گیری درمورد شیوه برخورد با اعتصابات و تشنجات در مقاطع مختلف زمانی.
۶- بررسی و تحلیل نارضایتی ها ، معضلات کارخانجات استان و انعکاس آن به مسئولین از طریق کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور.
۷- هماهنگ نمودن سیاست‌های کلی دولت در شرایط مختلف در برخورد با مسائل کارگری در منطقه
۸- هماهنگی در موارد فوق در کلیه شهرستان‌ها توسط شورای تامین استان
۹- جمع آوری تخلفات امور قوق و پیگیری آنها از طریق کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور.
رئیس جلسه: معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی
جانشین و دبیر جلسه: مدیرکل محترم دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
 
جلسات این کمیسیون با تنظیم دعوتنامه برای اعضاء از سوی مدیرکل محترم سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و با تأیید معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی بصورت ماهیانه و یا در صورت لزوم بصورت فوق العاده در استانداری و یا در محل یکی از فرمانداری های استان تشکیل می گردد.
 
وظایف و اهداف کمیسیون :
۱- رصد فضای تولیدی استان و شناسایی مشکلات موجود واحدهای تولیدی و صنعتی در حد اختیارات
۲- تصمیم‌گیری هماهنگ در زمینه‌های سیاسی، امنیتی مسایل کارگری حوزه تولید استان
 
بر اساس اهداف فوق الذکر دبیرخانه کمیسیون کارگری استان برنامه‌های عملیاتی ذیل را پیش‌بینی و اجرا می‌نماید:
۱- تشکیل جلسات کمیسیون و پیگیری مصوبات آن تا حصول نتیجه
۲- بازدید از برخی شرکت های تولیدی و صنعتی استان جهت پیگیری مسایل و مشکلات موجود
۳- شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار و عوامل موثر در ایجاد بحران و تنش های کارگری و پیگیری مسایل
۴- رصد چگونگی فعالیت کمیسیون متناظر در شهرستان های تابعه و در صورت لزوم تشکیل جلسات مشترک استان و شهرستان
۵- جمعبندی و پردازش اخبار و گزارشات اعتراضات و اعتصابات کارگری استان