تقسیمات سیاسی استان البرز

استان البرز دارای 6 شهرستان، 17 شهر، 13 بخش، 29 دهستان و 356 آبادی دارای سکنه است.
مشخصات شهرستان‌های استان البرز به شرح زیر است:
شهرستان کرج
شهرستان کرج با مساحت 1406 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر کرج دارای دو بخش، 6 دهستان، 6 شهر و 74 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان محمدآباد
دهستان کمال‌آباد
دهستان گرمدره
شهرها: کرج، گرمدره، کمال‌شهر، ماهدشت و محمدشهر
2-بخش آسارا
دهستان آسارا
دهستان نساء
دهستان آدران
شهر: آسارا 
شهرستان ساوجبلاغ
شهرستان ساوجبلاغ با مساحت 1158 کیلومتر مربع به مرکزیت هشتگرد دارای سه بخش، 6 دهستان، 5 شهر و 91 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان سعیدآباد
دهستان هیو
شهرها: هشتگرد، شهر جدید هشتگرد و گلسار
2-بخش چندار:
دهستان برغان
دهستان چندار
شهر: کوهسار
3-بخش چهارباغ
دهستان چهاردانگه
دهستان رامجین
شهر: چهارباغ 
شهرستان نظرآباد
شهرستان نظرآباد با مساحت 587 کیلومتر مربع به مرکزیت نظرآباد دارای دو بخش، 5 دهستان، دو شهر و 53 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان احمدآباد
دهستان جمال‌الدین
دهستان نجم‌آباد
شهر: نظرآباد
2-بخش تنکمان
دهستان تنکمان جنوبی
دهستان تنکمان شمال
شهر: تنکمان


 
شهرستان طالقان
شهرستان طالقان با مساحت 1124 کیلومتر مربع به مرکزیت طالقان دارای دو بخش، چهار دهستان، یک شهر (طالقان) و 83 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی طالقان
دهستان پایین طالقان
دهستان میان طالقان
شهر: طالقان
2-بخش بالاطالقان
دهستان جوستان
دهستان کناررود 
شهرستان اشتهارد
شهرستان اشتهارد با مساحت 790 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر اشتهارد دارای دو بخش، چهار دهستان، یک شهر (اشتهارد) و 48 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان ایپک
دهستان صحت‌آباد
شهر: اشتهارد
2-بخش پلنگ‌آباد
دهستان پلنگ‌آباد
دهستان جارو 
شهرستان فردیس
شهرستان فردیس با مساحت 77 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر فردیس دارای دو بخش، چهار دهستان، دو شهر (فردیس و مشکین‌‌دشت) و 7 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان فردیس
دهستان وحدت
شهر: فردیس
2-بخش مشکین‌دشت
دهستان مشکین دشت
دهستان فرخ‌آباد
شهر: مشکین‌دشت

 
 
مشخصات شهرستان‌های استان البرز به طور خلاصه در جدول زیر آمده است:
 
شهرستان بخش دهستان شهر
کرج مرکزی محمدآباد
کمال آباد
گرمدره
کرج
گرمدره
کمالشهر
ماهدشت
محمدشهر
آسارا آسارا
نساء
آدران
آسارا
ساوجبلاغ مرکزی سعید آباد
هیو
هشتگرد
شهر جدید هشتگرد
گلسار
چندار برغان
چندار
رودبار
کوهسار
چهارباغ چهاردانگه
رامجین
چهارباغ
نظرآباد مرکزی احمدآباد
جمال الدین
نجم آباد
نظرآباد
تنکمان تنکمان جنوبی
تنکمان شمال
تنکمان
طالقان مرکزی طالقان پایین طالقان
میان طالقان
طالقان
بالا طالقان جوستان
کناررود
 
اشتهارد مرکزی ایپک
صحت آباد
اشتهارد
پلنگ آباد پلنگ آباد
جارو
 
فردیس مرکزی فردیس
وحدت
فردیس
مشکین دشت مشکین دشت
فرخ آباد
مشکین دشت